Дисциплината „Управление на проекти и ИТ инструменти “ се чете пред студентите в ОКС „Магистър“ от специалност „Електронно управление“ от учебната 2017/2018 г.

Главната цел на учебния курс е да формира у студентите основни знания и умения в областта на проектното управление. За постигането на целта темите, включени в учебното съдържание са структурирани в три части.

Първата част разглежда на теоретично равнище универсалната същност на проекта, неговата вътрешна логика и елементи. Основно внимание е отделено на методологията и инструментариума на проектното управление. Самостоятелно са разгледани съвременните концепции, стандарти и методи за управление на проекти. Подробно се представят инструментите, техниките и процедурите за управление на жизнения цикъл на проекта – планиране, разработване, оценяване, финансиране, изпълнение и контролиране.

Втората част дава обща характеристика на програмите и инструментите на Европейския съюз. Разглежда формите, областите и принципите на структурно подпомагане. Запознава с правната регламентация, институционалната структура за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове и с механизмите за тяхното прилагане.

Третата част е насочена към принципите, организацията и техниките за използване на  съвременни информационни технологии в управлението на проекти на всички фази от техния жизнения цикъл.


БИЗНЕС С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Курсът "Бизнес с недвижими имоти" е предназначен за магистрите от едноименната специалност. В него са разгледани някои основни въпроси от икономиката на недвижимата собственост - общата икономическа теория за пространственото разположение на икономическите агенти, икономиката на предприятието, работещо в сферата на недвижимата собственост и др. Не са включени въпроси, свързани с оценяването на недвижими имоти, управление на собствеността (пропърти и фасилити мениджмънт), сделки с недвижими имоти, документи и документооборот, пазар и маркетинг на недвижими имоти и др. За всички тези проблеми обучаемите ще получат представа от други учебни курсове.

Кратко резюме на материалите за курса и техните автори

Moodle ( Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) е среда за електронно обучение с отворен код, използвана от университети, колежи, средни училища, фирми и дори индивидуални преподаватели, които имат желание да внедрят съвременните уеб технологии.

Към момента MOODLE се използва в над 2,000 образователни организации по целия свят предоставяйки онлайн курсове и допълвайки традиционната система на обучение.

Университета за Национално и Световно Стопанство, като един от най-популярните университети в България, също използва Moodle
като система, която подпомага учебния процес.

Настоящия курс има за цел да подпомага и напътства преподавателите от УНСС при създаването на техните онлайн курсове.