Електронни таблици с MS Excel
Венко Андоновкатедра "Информационни технологии и комуникации" катедра "Информационни технологии и комуникации"

Електронни таблици с MS Excel

Курсът по "Електронни таблици с MS Excel" е пред­­­наз­­­на­­че­н за студентите от всички спе­ци­ал­ности в УНСС, как­то и за ико­но­ми­чес­ки спе­ци­ал­нос­ти от други университети. Не­­го­­ва­­та цел е да под­­­по­­мог­­­не обу­ча­ва­щи­те се да при­­до­­би­ят и ут­­­вър­­­дят зна­­ния в областта на обработка и презентиране на данни и изпозлването на MS Excel.

Курсът е по­ле­зен съ­що та­ка и за пот­ре­би­те­ли, из­пол­з­ва­щи в практиката си съв­ре­мен­ни­те информационни тех­но­ло­гии и комуникации.

Текстообработка с MS Word
Венко Андоновкатедра "Информационни технологии и комуникации" катедра "Информационни технологии и комуникации"

Текстообработка с MS Word

Курсът по "Текстообработка с MS Word" е пред­­­наз­­­на­­че­н за студентите от всички спе­ци­ал­ности в УНСС, как­то и за ико­но­ми­чес­ки спе­ци­ал­нос­ти от други университети. Не­­го­­ва­­та цел е да под­­­по­­мог­­­не обу­ча­ва­щи­те се да при­­до­­би­ят и ут­­­вър­­­дят зна­­ния в областта на текстообработката и изпозлването на MS Word. Курсът е по­ле­зен съ­що та­ка и за пот­ре­би­те­ли, из­пол­з­ва­щи в практиката си съв­ре­мен­ни­те информационни тех­но­ло­гии и комуникации.

Информационни системи и технологии в публичната администрация
Деко ДановскиЕмил ДенчевВаня Лазарова

Информационни системи и технологии в публичната администрация

Настоящият курс е предназначен за студентите магистри дистанционно обучение от специалност "Публична администрация" и е посветен на съвременните  информационни системи и технологии в публичната администрация.
Целта на курса е да подпомогне на студентите да  придобият научно-теоретични и практически знания и умения за информационните системи и технологии в публичната администрация и да ги прилагат в дейността си.
Съдържанието на курса е структурирано в пет тематични единици. Всяка една от тематичните единици, започва с кратко описание на учебните цели и умения, които студентът трябва да придобие след запознаване с нея. За целите на самоподготовката и контрола тематичните единици съдържат допълнително множество въпроси и практически задачи. Тяхното решаване ще доведе до по-задълбочено усвояване и затвърждаване на получените знания.
Първа тема е посветена на информационните системи. Разгледана е класификацията на информацията, същността на информационните системи и жизнения цикъл и етапи на изграждането им.
Във втора тема са разгледани бизнес процесите и моделите в публичната администрация.
Трета тема запознава с информационните технологии в публичната администрация – видовете технологии и компютърните поколения.
Съдържанието на четвърта тема е ориентирано към използванете интернет в в публичната администрация.
Пета тема обхваща проблематиката на специализираните информационни системи в публичната администрация.