Informatics
Любен БояновГено СтефановМоника Цанева

Informatics

Informatics is an important factor in building an information society and a competitive economy based on knowledge and innovation. Knowledge and skills for the use of modern information systems and technologies are a basic prerequisite for the development of business in Bulgaria and the construction of a single digital market in the European Union.

Knowledge that students will acquire after mastering the material in the course:

The basic concepts in business informatics, such as information services and information provision, business processes and models, computer information systems and the relationship between them.

The components of information system architecture, different types of architectural descriptions, server and client performance, what is distributed data processing, what are cloud systems and what are the components of a cloud-based information system.

The principles of operation of modern computers and digital devices, the stages of development of computers to date, the types of computers and computer systems according to their computational capabilities and sizes, basic concepts, architecture, units and functionality of modern personal computers (PC), the principles operation of the used input-output devices to the PS and the various interfaces, modern trends in computer architectures.

The state and importance of computer networks and telecommunications, what is a computer network and what is the Internet, the basic communication protocols on the Internet, the components of computer networks and the Internet, the physical connection environments, the types of architectures used in computer networks and the Internet. - personal types of satellite communication, the principles of operation of mobile communications.

The capabilities of enterprise resource management systems (ERP), the main characteristics of ERP systems, manufacturers of ERP systems, the ability to enter and output data in ERP systems, the stages of the life cycle of ERP systems , the types of risks associated with ERP systems, how ERP systems work.

General concepts and architecture of Business Intelligent Systems, their usage and perspectives.

Fundamentals of cyber-security, including principles, technologies and implementation of enterprise and personal defense systems.

Електронни таблици с MS Excel
Венко Андоновкатедра "Информационни технологии и комуникации" катедра "Информационни технологии и комуникации"

Електронни таблици с MS Excel

Курсът по "Електронни таблици с MS Excel" е пред­­­наз­­­на­­че­н за студентите от всички спе­ци­ал­ности в УНСС, как­то и за ико­но­ми­чес­ки спе­ци­ал­нос­ти от други университети. Не­­го­­ва­­та цел е да под­­­по­­мог­­­не обу­ча­ва­щи­те се да при­­до­­би­ят и ут­­­вър­­­дят зна­­ния в областта на обработка и презентиране на данни и изпозлването на MS Excel.

Курсът е по­ле­зен съ­що та­ка и за пот­ре­би­те­ли, из­пол­з­ва­щи в практиката си съв­ре­мен­ни­те информационни тех­но­ло­гии и комуникации.

Текстообработка с MS Word
Венко Андоновкатедра "Информационни технологии и комуникации" катедра "Информационни технологии и комуникации"

Текстообработка с MS Word

Курсът по "Текстообработка с MS Word" е пред­­­наз­­­на­­че­н за студентите от всички спе­ци­ал­ности в УНСС, как­то и за ико­но­ми­чес­ки спе­ци­ал­нос­ти от други университети. Не­­го­­ва­­та цел е да под­­­по­­мог­­­не обу­ча­ва­щи­те се да при­­до­­би­ят и ут­­­вър­­­дят зна­­ния в областта на текстообработката и изпозлването на MS Word. Курсът е по­ле­зен съ­що та­ка и за пот­ре­би­те­ли, из­пол­з­ва­щи в практиката си съв­ре­мен­ни­те информационни тех­но­ло­гии и комуникации.

Информационни системи и технологии в публичната администрация
Деко ДановскиЕмил ДенчевВаня Лазарова

Информационни системи и технологии в публичната администрация

Настоящият курс е предназначен за студентите магистри дистанционно обучение от специалност "Публична администрация" и е посветен на съвременните  информационни системи и технологии в публичната администрация.
Целта на курса е да подпомогне на студентите да  придобият научно-теоретични и практически знания и умения за информационните системи и технологии в публичната администрация и да ги прилагат в дейността си.
Съдържанието на курса е структурирано в пет тематични единици. Всяка една от тематичните единици, започва с кратко описание на учебните цели и умения, които студентът трябва да придобие след запознаване с нея. За целите на самоподготовката и контрола тематичните единици съдържат допълнително множество въпроси и практически задачи. Тяхното решаване ще доведе до по-задълбочено усвояване и затвърждаване на получените знания.
Първа тема е посветена на информационните системи. Разгледана е класификацията на информацията, същността на информационните системи и жизнения цикъл и етапи на изграждането им.
Във втора тема са разгледани бизнес процесите и моделите в публичната администрация.
Трета тема запознава с информационните технологии в публичната администрация – видовете технологии и компютърните поколения.
Съдържанието на четвърта тема е ориентирано към използванете интернет в в публичната администрация.
Пета тема обхваща проблематиката на специализираните информационни системи в публичната администрация.